CZŁONKOSTWO W TPPN

Członkami TPPN są przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. 

Łączy ich fascynacja życiem narodu Królestwa Niderlandów, jego historią, kulturą i językiem oraz pięknem tego kraju i jego naturą

Fragment Statutu TPPN

"(...) Rozdział III

Członkowie Towarzystwa

Par. 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, sympatyków, wspierających i honorowych.

Par. 9

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 16 rok życia, zainteresowani celami i działalności Towarzystwa.

Par. 10

Członkami sympatykami mogą być obcokrajowcy przebywający stale lub czasowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Par. 11

Członkami wspierającymi mogą być przedsiębiorstwa i instytucje, wyższe uczelnie, placówki naukowe i kulturalne, spółdzielnie i ich związki oraz organizacje społeczne, zainteresowane merytoryczną działalności Towarzystwa, deklarujące pomoc finansową.

Par. 12

Członkowie przyjmowani są do Towarzystwa przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.

Par. 13

Członkowie wspierający ‑ osoby prawne działające w Towarzystwie za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli, na podstawie pisemnej deklaracji dla członków zbiorowych.

Par. 14

1. Członkostwo honorowe, za wybitne zasługi dla Towarzystwa, nadaje Zarząd Główny na wniosek Oddziału lub z własnej inicjatywy.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członkowskie, jest ponadto zwolniony od płacenia składek członkowskich.

Par. 15

Członkowie mają prawo:

1/ czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa

2/ uczestniczenia w działalności Towarzystwa

3/ zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa.

Par. 16

Członkowie mają obowiązek:

1/ aktywnego udziału w realizowaniu celów Towarzystwa

2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa

3/ regularnego opłacania składki członkowskiej, której minimalną wysokość określa Zarząd Główny Towarzystwa.

Par. 17

1. Utrata członkostwa następuje przez:

1/ dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi swego Oddziału

2/ skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu swego Oddziału, z powodu zalegania ze składkami przez okres, co najmniej jednego roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu

3/ wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Głównego za działania niezgodne z postanowieniami Statutu lub przyjętymi powszechnie normami współżycia społecznego oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia z rejestru członków, przysługuje prawo odwołania się w terminie miesięcznym od Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, którego uchwala jest już ostateczna.".

W roku 2017 kwota opłaty członkowskiej wynosi:
15 zł/rok - dla emerytów/rencistów i studentów
30 zł/rok - dla osób pozostałych.


Formularz Deklaracji członkowskiej można uzyskać w czasie spotkania Członków, o którym zawiadamiamy  na stronie internetowej TPPN (zakładka: spotkania Członków) oraz na Facebooku.